ಪ್ರತಿಫಲನ
ನೀನು ಸುಂದರ,ಗುಣಿ,ಮುಗ್ಧ,

ಎಂದ,ಜನರ ನುಡಿ ಮನಕೆ ಮುದ.
ಎದೆ ಉಬ್ಬಿ,ಗರ್ವ ಮೊಗ ತುಂಬ,
ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಳಿಕೆ,ಕೃಷಿ.
ಆದರೂ ಮನದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕದಲಿಕೆ,
ಅಯೋಮಯ,ಕಳವಳ,ಒಪ್ಪದ ಮನ.
ಆಚೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವುದು,
ನಾನಲ್ಲಾ,ನನ್ನೊಳಗಿನ ನೀನು.

ಬೆಡಗಿ


ಮಾತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ,ಮೌನ ಬಂಗಾರ,

ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನಿರುವೆನೇ,
ನನ್ನ ಬಂಗಾರಾ.

ಬಳೆಯ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ,ಕಾಲ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ,
ಹ್ರದಯ ಢವ ಢವ,
ಬಯಕೆ ಎದೆಯಲಿ.

ಮನಸು
ಮಲ್ಲಿಗೆ,ಮೊಗ ಚೆಂದಿರ,

ಬಳಿಗೆ ಬರಲು,
ಮನವು ಚಿತ್ತಾರ.

ಮೂಗು ಸಂಪಿಗೆ,ಮೈಯ ಕಂಪಿಗೆ,
ದೇಹದಿಂಪಿಗೆ,
ಸೋತೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ.

ಮಾತು ಮೆಲ್ಲಗೆ,ಮೈಯ್ಯಿ ಸೋತಿರೆ,
ಮಂಚ ಕಾದಿದೆ,
ಬಾರೆ ತೋಳಿಗೆ ನನ್ನ ಚೆಂದಿರೆ.