ರೋದನೆ....
ಮನವು
ಮುಳ್ಳಾಗಿಹುದು,
ಹೃದಯವು ಒಡೆದು.
ಮನತಣಿಸುವ ಮನದನ್ನೆ ಬರಲು,
ಬರ್ಬರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುವುದೇ-ಮರ್ಮಜ್ಞ.

1 comments:

  Swati

April 9, 2009 at 12:37 PM

guru anna,, wonderful.. touching..