ಭವಿಷ್ಯತ್ತು.ಅದುಮಿಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಭವಿತವ್ಯದ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದರೆ,
ಬದುಕು....
ಬರಡಾಗದೆ-ಮರ್ಮಜ್ಞ.

0 comments: