ಪ್ರತಿಫಲನ
ನೀನು ಸುಂದರ,ಗುಣಿ,ಮುಗ್ಧ,

ಎಂದ,ಜನರ ನುಡಿ ಮನಕೆ ಮುದ.
ಎದೆ ಉಬ್ಬಿ,ಗರ್ವ ಮೊಗ ತುಂಬ,
ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಳಿಕೆ,ಕೃಷಿ.
ಆದರೂ ಮನದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕದಲಿಕೆ,
ಅಯೋಮಯ,ಕಳವಳ,ಒಪ್ಪದ ಮನ.
ಆಚೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವುದು,
ನಾನಲ್ಲಾ,ನನ್ನೊಳಗಿನ ನೀನು.

0 comments: